Uvjeti najma

 

Opći uvjeti najma - GARANT d.o.o.
 
1. Cijena najma i uvjeti plaćanja
2. Promjene i uvjeti otkaza najma
3. Preuzimanje plovila (CHECK-IN)
4. Povrat plovila (CHECK-OUT)
5. Obaveze korisnika usluge
6. Obaveze skipera
7. Osiguranje plovila
8. Osiguranje od stečaja ili bankrota GARANT d.o.o.
9. Oštećenja ili kvarovi tijekom najma
10. Pritužbe
11. Pravni uvjeti

GARANT d.o.o. (u daljnjem tekstu: GARANT) jamči tehničku prikladnost svih svojih plovila te također jamči kako su sva plovila u dobrom stanju.           

Osoba koja je potvrdila rezervaciju i/ili uplatila predujam (u daljnjem tekstu: korisnik) ulazi u pravni odnos s društvom GARANT i time potvrđuje kako je suglasna s općim uvjetima najma. Sve navedeno u ovim općim uvjetima najma predstavlja pravnu obavezu kako za korisnika tako i za društvo GARANT. Ovi su uvjeti temelj za rješavanje svih mogućih sporova između korisnika i društva GARANT.   


1. Cijena najma i uvjeti plaćanja        
Cijene najma izražene su u eurima (€) prema trenutno važećem cjeniku GARANT-a.
Navedene cijene uključuju tehnički prikladno i čisto plovilo s punim spremnikom goriva, zatim upotrebu plovila i njegove opreme, obavezno i kasko osiguranje, osiguranje od nezgoda te zdravstveno osiguranje posade (koje pokriva invalidnost i smrt), vez u matičnoj luci, hrvatsku dozvolu za plovidbu i koncesijsko odobrenje za plovilo.      
Navedene cijene ne pokrivaju troškove veza i naknada u drugim marinama tijekom najma, troškove goriva te troškove ostalih potrepština, zatim parkiranje automobila niti medicinsko osiguranje posade. 
Kao potvrda rezervacije najma, korisnik najma mora uplatiti predujam u iznosu od 40% cijene najma. Preostali iznos do ukupne vrijednosti najma mora se platiti u roku od 3 tjedna prije početka najma.

Korisnik najma može preuzeti rezervirano plovilo samo pod uvjetom da su sva potreban plaćanja podmirena.                

2. Promjene i uvjeti otkaza najma         
Ako korisnik najma želi izmijeniti dogovor o najmu ili otkazati najam to mora napraviti pismenim putem (elektroničkom poštom, telefaksom ili redovnom poštom).        
Datum koji se uzima kao osnovica za izračunavanje troškova otkaza najma je datum kada je GARANT primio pisanu obavijest o otkazu najma, a izračunava se na sljedeći način:

-

Za otkaze do dva mjeseca prije početka najma, GARANT zaračunava 30% ukupne cijene najma.

-

Za otkaze do mjesec dana prije početka najma, GARANT zaračunava 50% ukupne cijene najma.

-

Za otkaze unutar jednog mjeseca prije početka najma, GARANT zaračunava 100% ukupne cijene najma.

-

Za otkaze nakon preuzimanja plovila, GARANT zadržava 100% ukupne cijene najma i zaračunava korisniku sve troškove nastale otkazivanjem.

U slučaju da korisnik koji je otkazao najam uspije pronaći zamjenskog korisnika koji je voljan preuzeti njegova prava i obaveze, GARANT zaračunava samo direktne troškove nastale promjenom korisnika.   
U slučaju da je otkaz uzrokovan objektivnim razlozima korisnika (smrt u obitelji, ozbiljna ozljeda), GARANT ne vraća predujam već organizira prikladno plovilo u sljedećem slobodnom terminu ili u sljedećoj sezoni.
GARANT ne preuzima odgovornost u slučaju promjena najma ili otkazivanja najma koje su uzrokovane višom silom ili prirodnim silama (rat, nemiri, štrajkovi, teroristički napadi, izvanredne sanitarne okolnosti, prirodne katastrofe, ekstremni morski ili vremenski uvjeti, intervencije nadležnih vlasti itd.).

3. Preuzimanje plovila (CHECK-IN)     
GARANT osigurava korisniku tehnički prikladno, čisto i uredno te potpuno opremljeno plovilo s punim spremnikom goriva spremnim za plovidbu nakon 17 sati prvog dana najma.                        
Prije preuzimanja plovila korisnik dostavlja GARANT-u ovjerenu potvrdu o provedenoj uplati ukupnog iznosa najma.
Korisnik ostavlja GARANT-u obavezni polog koji pokriva naknadu svih eventualnih gubitaka ili kvarova tijekom najma, čak i ako oni nisu pokriveni policom osiguranja. Polog se uplaćuje u gotovini ili autorizacijom slipa kreditne kartice u visini depozita ili automatskom prethodnom autorizacijom.     
Iznos pologa vraća se korisniku u cijelosti nakon što predstavnik GARANT-a potvrdi kako je plovilo vraćeno u dogovoreno vrijeme na dogovoreno mjesto, uredno i neoštećeno te s punim spremnikom goriva i pod uvjetom da nije primljena pritužba od treće strane niti da se očekuje da će biti pritužbi na korisnika vezano uz njegovo korištenje unajmljenog plovila.        
U slučaju nemara zbog kojeg je plovilo i /ili njegova oprema oštećena ili u slučaju gubitka dijelova plovila, korisnik je obavezan pokriti sve troškove. GARANT će zadržati iznos pologa s ciljem pokrivanja troškova popravka i/ili troškova kupnje rezervnih ili zamjenskih dijelova. Ako daljnji najam nije moguć zbog oštećenja i /ili gubitka dijelova koje je uzrokovao korisnik, GARANT zadržava iznos pologa kojim se pokriva izgubljena dobit.

Osiguranje pologa (nije obavezno) sklopljeno s društvom GARANT:
- za plovila dužine do 40 stopa – 150,00 Eura/tjedno nepovratno + 300,00 Eura povratno (za slučajeve da je plovilo vraćeno bez goriva, da plovilo nije vraćeno na vrijeme ili da je plovilo vraćeno sa zaštopanim wc-om)
- za plovila dužine 40 – 50 stopa – 250,00 Eura nepovratno + 300,00 Eura povratno (za slučajeve da je plovilo vraćeno bez goriva, da plovilo nije vraćeno na vrijeme ili da je plovilo vraćeno sa zaštopanim wc-om)
- za plovila dužine preko 50 stopa i katamaran Lagoon 440 – 350,00 Eura nepovratno + 500,00 Eura povratno (za slučajeve da je plovilo vraćeno bez goriva, da plovilo nije vraćeno na vrijeme ili da je plovilo vraćeno sa zaštopanim wc-om)

Polog je obavezan čak i ako se plovilo unajmljuje sa skiperom kojeg osigura GARANT.
U slučaju da korisnik, bez prethodne najave, ne vrati plovilo unutar 48 sati nakon dogovorenog vremena povrata plovila, GARANT ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o najmu, a korisnik nema pravo na naknadni povrat troškova.
Ako, iz bilo kojeg razloga, GARANT nije u mogućnosti dostaviti plovilo u dogovoreno vrijeme i na dogovoreno mjesto, GARANT ima pravo na vremenski rok do 12 sati sljedećeg dana da pribavi korisniku isto ili drugo plovilo sličnih karakteristika. U slučaju da GARANT to ne napravi, korisnik ima pravo raskinuti ugovor te također ima pravo na potpuni povrat novca uplaćenog GARANT-u. U slučaju da korisnik odluči čekati zamjensko plovilo nakon dogovorenog roka (12 sati sljedećeg dana), ima pravo tražiti naknadu iznosa jednakog iznosu za dane najma u kojima nije imao mogućnosti koristiti plovilo. Odgovornost GARANT-a za sve iznose iznad dogovorene cijene najma kao i za sve zahtjeve za naknadom troškova korisnika je isključena.
Tijekom primopredaje plovila (check-in), korisnik izjavljuje kako je stanje inventara i opreme u skladu s postojećom check-in listom. Sve eventualne pritužbe moraju se dostaviti isključivo prije početka najma. Korisnik nema pravo tražiti naknadu troškova za kvarove na plovilu ili opremi za koje GARANT nije mogao znati tijekom primopredaje plovila korisniku niti za kvarove ili oštećenja nastala nakon primopredaje niti on koje GARANT nije mogao predvidjeti.
Korisnik preuzima plovilo sa svom valjanom dokumentacijom potrebnom za najam (dozvola, polica osiguranja, popis posade itd.) i svim ostalim dokumentima i prilozima u dosjeu plovila (popis kapetanija, benzinskih stanica itd.). Korisnik je obavezan čuvati gore navedene dokumente i vratiti ih GARANT-u prilikom povrata plovila.        

4. Povrat plovila (CHECK-OUT)         
Korisnik je obavezan vratiti plovilo na dogovoreno mjesto u dogovoreno vrijeme – ne kasnije od 18 sati dan prije zadnjeg dana najma, s punim spremnikom goriva, spremnim za sljedeću plovidbu, odnosno, u istom stanju u kojem je plovilo preuzeo. Povrat plovila obavlja se najkasnije do 9 sati zadnjeg dana najma. Prije povrata, korisnik mora iznijeti smeće s plovila i ostaviti da na označenom mjestu u marini te sam iznijeti prtljagu s plovila.        
U slučaju da plovilo nije vraćeno u luku koja je određena ugovorom o najmu do 18 sati pretposljednjeg dana najma, korisnik je obavezan pokriti troškove ronioca za podvodnu kontrolu trupa broda.
Ako, iz bilo kojeg razloga, daljnja plovidba tijekom najma nije moguća ili se dogovoreni rok za povrat mora neizbježno produžiti, korisnik je obavezan kontaktirati GARANT i voditelja baze radi daljnjih uputa. Informacije o obavještavanju moraju se unijeti u dnevnik plovila. Neprikladni vremenski uvjeti nisu prihvatljivi razlog za odgodu povrata.         
U slučaju da je povrat kasniji od dogovorenog, korisnik je obavezan platiti kaznu u iznosu od 2% cijene najma za svaki prekoračeni sati najma. Ako povrat kasni više od 4 sata, korisnik mora platiti cijenu dnevnog najam za svaki započeti kalendarski dan. Sve troškove nastale produljenim vremenom povrata pokriva korisnik. Odstupanja od ove odredbe moguća su samo u skladu s prethodnim dogovorom između korisnika i GARANT-a.
U slučaju da je plovilo vraćeno u luku koja nije određena ugovorom o najmu, korisnik je obavezan pokriti sve troškove GARANT-a nastale zbog prijevoza plovila u luku određenu ugovorom kao i regulirani iznos za produženo vrijeme povrata (u slučaju kasnijeg povrata) te za sve štete nastale tijekom prijevoza ako nisu pokrivene policom osiguranja.      
Nakon povrata plovila (check-out), predstavnik GARANT-a provjerava opće stanje plovila i njegove opreme te je uspoređuje s check-in listom koja je potpisana tijekom preuzimanja plovila.  
Korisnik je obavezan upozoriti predstavnika GARANT-a na sve eventualne gubitke ili oštećenja. U slučaju oštećenja na podvodnom dijelu trupa broda ili ako postoji opravdana sumnja na oštećenja, predstavnik GARANT-a može odrediti pregled ili uz pomoć ronioca ili uz pomoć dizalice. Ako se takvim pregledom ustanovi gubitak ili oštećenje, troškove je obavezan nadoknaditi korisnik.
U slučaju da plovilo nije vraćeno s punim spremnikom goriva, troškove goriva i uslugu punjenja spremnika nadoknadit će korisnik. Cijela litre goriva će tada biti 50% viša od one trenutno važeće te će biti navedena na check-in listi.

5. Obaveze korisnika usluge  

Korisnik je obavezan:

-

dostaviti GARANT-u popis posade s punim imenom, adresom, datumom i mjestom rođenja, nacionalnosti, vrstom i brojem identifikacijskog dokumenta te brojem dozvole skipera najkasnije tjedan dana prije početka najma.

-

imati važeće putovnice ili osobne iskaznice. Troškove eventualnog gubitka ili krađe nisu odgovornost GARANT-a a primopredaja plovila neće se izvršiti bez važećih dokumenata.

-

provjeriti tiskane materijale dostupne u plovilu.

-

upravljati plovilom, rukovati njegovim inventarom i opremom pažljivo te se ponašati odgovorno u svakom slučaju.
- ne upravljati plovilom pod utjecajem alkohola ili droga. Osiguravajuće kuće ne pokrivaju štete nastale pod utjecajem droge ili alkohola.

-

ploviti unutar granica teritorijalnih voda Republike Hrvatske. Napuštanje hrvatskih teritorijalnih voda dozvoljeno je samo uz prethodno pisano odobrenje GARANT-a.

-

ploviti samo u sigurnim vremenskim uvjetima te uz dobru vidljivost i izbjegavati opasna područja.

-

prilagoditi plovidbu vremenskim uvjetima i sposobnostima posade te ne dozvoliti nepotrebno opterećenje jarbola, jedra i užadi
- ne napuštati luku ili sidrište ako se predviđa vjetar jači od 6 na Beaufortovoj skali.

-

ne napuštati luku ili sidrište ako je plovilo ili jedan od njegovih vitalnih dijelova oštećen i/ili nesiguran za plovidbu.

-

ne napuštati luku ako je lučka kapetanija objavila zabranu plovidbe ili u slučaju da u plovilu nema dovoljno goriva.

-

ne koristiti plovilo u komercijalne svrhe (prijevoz roba ili ljudi za naknadu), za profesionalni ribolov, školu jedrenja ili slične aktivnosti.

-

ne iznajmljivati ili posuđivati plovilo trećoj osobi.

-

ne ukrcavati više ljudi nego za što je plovilo registrirano te ne dozvoliti ljudima koji nisu navedeni na popisu posade da budu na plovilu.

-

ne sudjelovati na regatama ili utrkama bez prethodnog odobrenja GARANT-a.

-

ne tegliti drugo plovilo te poduzeti sve preventivne mjere da se izbjegnu situacije u kojima bi se iznajmljeno plovilo moralo tegliti.

-

biti suglasan da se ugovor o najmu smatra raskinutim ako ijedan član posade prekrši važeće propise i/ili zakone Republike Hrvatske. U tom slučaju, plovilo se daje na raspolaganje GARANT-u i korisnik nema nikakvo pravo na naknadu štete. GARANT se odriče svih odgovornosti prema državnim tijelima, a korisnik preuzima odgovornost za kršenje zakona ili počinjena kaznena djela.

-

preuzeti odgovornost i nadoknaditi sve troškove za koje se utvrdilo da su uzrokovani korisnikovim radnjama ili nemarom te za koje je GARANT materijalni i krivično odgovoran trećoj strani.

-

biti suglasan kako njegova odgovornost za kršenje plovidbenih i ostalih pravila i regulativa do kojih je došlo tijekom najma plovila ne prestaje završetkom najma.

-

u slučaju oštećenja, nesreće ili loma plovila zapisati tijek događaja, odmah obavijestiti GARANT, podnijeti izvješće o nesreće najbližoj lučkoj kapetaniji i tražiti potvrdu lučke kapetanije, liječnika ili drugog nadležnog tijela.

-

odmah obavijestiti GARANT u slučaju kvara plovila ili njegove opreme. GARANT je obavezan popraviti kvar u roku od 24 sata nakon primanja obavijesti. U slučaju da GARANT otkloni kvar u roku od 24 sata, korisnik nema pravo na naknadu troškova. Telefonski brojevi u slučaju kvara navedeni su u dokumentaciji plovila i /ili na trupu plovila te na check-in listi.

-

u potpunosti nadoknaditi troškove popravka svih oštećenja nastalih nemarom ili previdom a koje ne pokriva osiguranje te za koje je GARANT odgovoran trećoj strani.

-

u slučaju nestanka plovila ili njegove opreme, nemogućnosti plovidbe, zaplijene plovila ili zabrane plovidbe od državnih tijela ili treće strane, korisnik mora odmah obavijestiti nadležne vlasti i GARANT te tražiti kopiju policijskog zapisnika.

-

preuzeti potpunu odgovornost u slučaju da plovilo zaplijene ovlaštena tijela zbog neodgovornog ili nezakonitog ponašanja posade.

-

biti u potpunosti odgovoran za zagađenje mora tijekom punjenja spremnika goriva ili za bacanje smeća izvan za to određenih mjesta.

-

svaki dan provjeriti razinu ulja. Štete ili gubici nastali nedovoljnom razinom ulja su odgovornost korisnika.

-

dovoditi ljubimce (pse, mačke i ostale) na brod samo uz prethodno odobrenje GARANT-a. Životinje nisu dozvoljene na brodu bez prethodnog dogovora.

Korisnik je tijekom najma materijalno i kazneno odgovoran za svoje radnje.

 


6. Obaveze skipera
Skiper iznajmljenog plovila obavezan je imati sva potrebna nautička znanja i vještine, kao i važeću dozvolu za skipera te dozvolu za obavljanje radio telefonske komunikacije za VHF/GMDSS koju mora imati sa sobom na plovilu.
GARANT može tražiti skipera da pokaže svoje znanje i vještine na pučini u prisustvu predstavnika GARANT-a, a vrijeme koje se utroši na to testiranje uključeno je u vrijeme trajanja najma. 
U slučaju da predstavnik GARANT-a utvrdi kako skiper nema dostatno znanje, iskustvo i /ili valjanu dozvolu za plovidbu, GARANT može imenovati profesionalnog skipera da se pridruži posadi uz dodatne troškove u skladu s važećim cjenikom. U slučaju da korisnik ne prihvati predloženog skipera, GARANT ima pravo zabraniti korisniku da isplovi s plovilom, ima pravo raskinuti ugovor i zadržati cijeli plaćeni iznos. Korisnik nema pravo na povrat troškova.

7. Osiguranje plovila
Sve su jahte pokrivene osiguranjem od odgovornosti i sveobuhvatnom policom osiguranja poslovanja.  
Ako korisnik unaprijed zna da će mu trebati usluge skipera, trebaju obavijestiti GARANT odmah nakon rezervacije ili sam dogovoriti usluge skipera.      Osiguranje plovila pokriva štete nastale trećoj strani i štete koju je uzrokovala treća strana (obavezno osiguranje). Plovilo također ima osiguranje trupa u iznosu prijavljene vrijednosti plovila za rizike navedene u polici osiguranja. Osiguranje trupa broda pokriva štete koje prelaze iznos pologa, ali ne uključuju namjerna oštećenja ili štete nastale nemarom.        
GARANT nije odgovoran za gubitke i /ili oštećenja imovine korisnika i posade ili imovine treće strane koja se nalazi na plovilu, u službenom vozilu GARANT-a ili u uredu društva GARANT. Plaćanjem predujma i prihvaćanjem općih uvjeta najma, korisnik se odriče prava na naknadu troškova od strane GARANT-a vezano uz troškove i/ili oštećenja osobne imovine.
Sva oštećenja i /ili gubici moraju se dojaviti društvu GARANT odmah nakon što se dogode. U slučaju teških oštećenja ili nesreća u kojima je uključeno više od jednog plovila, ona se moraju prijaviti nadležnim lučkim vlastima koja će napraviti zapisnik koji zatim treba predati pružatelju osiguranja. U slučaju da oštećenja koja pokriva polica osiguranja nisu pravilno i pravovremeno dojavljena GARANT-u, nadležnom tijelu i pružatelju osiguranja, unatoč tome što postoji sva potreban dokumentacija, pružatelj osiguranja neće pokriti štetu. U tom slučaju, korisnik je u potpunosti odgovoran za štetu te će mu ona biti sukladno tome i naplaćena.
Ako dođe do oštećenja plovila, korisnik je obavezan pokriti sve troškove u skladu s uvjetima osiguranja trupa broda, ali samo do iznosa jednakog pologu. Troškove naknade štete uzrokovane nemarom i /ili štete na jednom ili nekoliko dijelova opreme u potpunosti pokriva korisnik.  
Odgovornost korisnika najma ograničena je na iznos pologa – osim ako je uzrok štete teški nemar ili ako je šteta uzrokovana namjerno, odnosno pod utjecajem droge ili alkohola.
Jedra nisu osigurana, a troškove eventualne štete pokriva korisnik. Odgovornost korisnika je isključena samo ako je šteta na jedrima uzrokovana redovnim korištenjem jedara ili lomom jarbola.   
Oštećenja motora uzrokovana nedovoljnom količinom ulja ne pokriva osiguranje stoga ga pokriva korisnika u potpunosti kao i sva oštećenja nastala kvarom na motoru.

8. Osiguranje od stečaja ili bankrota GARANT d.o.o.
U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti (Narodne novine 8/96), u slučaju stečaja ili bankrota društva GARANT, korisnik suočen s eventualnim poteškoćama tijekom najma plovila, kao i osobe koje su platile predujam za najam, trebale bi kontaktirati pružatelja navedenog na putnoj potvrdi ili na drugom odgovarajućem dokumentu čim prije moguće.

9. Oštećenja ili kvarovi tijekom najma
Sva oštećenja ili kvarove nastale na plovilu tijekom najma, ali koji nisu posljedica prirodnog habanja plovila, pokriva korisnik. Prije nego napravi ikakve popravke ili nabavi dijelove, korisnik mora kontaktirati GARANT i usuglasiti tehničku naknadu popravka i način plaćanja.         
Sve štete i kvarove koji nastanu na plovilu tijekom najma, a koji su rezultat prirodnog habanja plovila mora pokriti GARANT. Prije nego napravi ikakve popravke, korisnik se mora usuglasiti s društvom GARANT oko tehničke i financijske naknade troškova popravka. Korisnik u tom slučaju plaća račun odmah pri popravku, ako je potrebno, sačuva račun tako da GARANT može u potpunosti nadoknaditi uplatu prilikom povrata plovila.
Korisnik je obavezan obavijestiti GARANT o svim lomovima i štetama odmah nakon što se dogode bez obzira koji je njihov uzrok. GARANT zatim daje korisniku upute o pravilnom slijedu radnji. Neovlaštene popravke i zamjene opreme u potpunosti plaća korisnik.         


10. Pritužbe
Svaki korisnik ima pravo na pritužbu ako smatra da usluge GARANT-a nisu bile potpune i /ili nisu dobro obavljene. Korisnik može tražiti proporcionalni povrat novaca, ali samo ako preda pismeni pritužbu tijekom povrata plovila te ako dostavi svu potrebnu dokumentaciju. Pismenu pritužbu moraju potpisati obje strane – korisnik i predstavnik GARANT-a. GARANT neće uzeti u obzir naknadno primljene pritužbe ili one s nedostatnom dokumentacijom.
GARANT je obavezan dostaviti pismenu odluku vezanu uz primljenu pritužbu u roku od 14 dana nakon primitka pritužbe te ima pravo odgoditi vremenski rok za odgovor za dodatnih 14 dana ako smatra da je potrebno sakupiti dodatne informacije i provjeriti navode u pritužbi.           
Korisnik se odriče prava na arbitražu treće strane, nadležnih vlasti ili pravnih institucija te objavljivanja informacija  u medijima dok GARANT ne donese odluku vezanu uz pritužbu. U slučaju da korisnik djeluje suprotno ovim pravilima, gubi pravo na naknadu troškova zbog kršenja procedure. U tom slučaju, GARANT ima pravo tražiti od korisnika naknadu eventualnih troškova nastalih takvim radnjama.
Najviši iznos naknade troškova može biti jednak iznosu dijela usluge koja je predmet pritužbe. Korisnik nema pravo na naknadu troškova za usluge koje je već iskoristio niti za cijeli iznos cijene najma. To također isključuje sva prava na naknadu troškova nematerijalnih šteta.

11. Pravni uvjeti 
Ako korisnik nije zadovoljan s ponudom društva GARANT vezano uz naknadu troškova, te ne može postići razumni sporazum s društvom GARANT, ima pravo na sudsku arbitražu. U tim slučajevima te u ostalim sporovima između korisnika i društva GARANT, nadležni je sud onaj u Rijeci, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Sve izmjene i dopune ovih općih uvjeta valjane su samo u pismenom obliku te u dogovoru obje strane.
 
 
 
Datum / potpis:                                                            Datum / potpis:
 
 
 
_________________________________                       __________________________________
                                                                                                                    GARANT d.o.o.

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti te anonimizirane statistike pristupa. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.